STRENNA DALMATA I ILIRSKA PUČKA EPIKAReportar como inadecuado
STRENNA DALMATA I ILIRSKA PUČKA EPIKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica et Slavica Iadertina, Vol.8-1 No.8. March 2013. -

U prvom dijelu rada obrađuje se Strenna dalmata sa stanovišta njene

programske orijentacije u odnosu na preporodno razdoblje u kojem ovaj

novogodišnji almanah izlazi. Autor se posebno osvrće na suradnike zbornika ali i na narav i značenje njihovih prinosa u danom povijesnom trenutku. U drugom se dijelu rada, na primjeru narodne pjesme -Smrt Marka Kraljevića-, na svim jezičnim razinama nastoji komparativno-kontrastivnom analizom ustanoviti koliko je Nikola Tommaseo svojim talijanskim prijevodom iz četrdesetih godina XIX. stoljeća uspijevao -ilirsku- pučku epiku približiti talijanskom čitaocu, a kako je i u kojoj mjeri u ovom zborniku, u odnosu na svog filološkog i inog mu uzora, to učinio Ivan Franceschi.

Strenna dalmata; -ilirska- pučka epika; talijanski prijevodi; komparativnokontrastivna jezična analizaAutor: Valter Tomas - ; Odjel za za talijanistiku Sveučilišta u Zadru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados