UTJECAJ RAZLIČITIH ČIMBENIKA NA RANDMAN KOMERCIJALNO UZGAJANIH CIPRINIDNIH VRSTA RIBA NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA U SRBIJIReportar como inadecuado
UTJECAJ RAZLIČITIH ČIMBENIKA NA RANDMAN KOMERCIJALNO UZGAJANIH CIPRINIDNIH VRSTA RIBA NA ŠARANSKIM RIBNJACIMA U SRBIJI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.70 No.Supplement 1 January 2012. -

Osnovni cilj istraživanja je utvrđivanje randmana konzumnih ciprinidnih riba s tri ribnjaka u Srbiji. Uzorci dvogodišnjeg i trogodišnjeg šarana Cyprinus carpio, L., dvogodišnjeg tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix i dvogodišnjeg amura Ctenopharyngodon idella uzeti su u zimskom periodu sa ribnjaka na kojima se proizvodnja odvijala u poluintenzivnom sustavu proizvodnje. Trogodišnji šaran Cyprinus carpio, L. je uzorkovan sa dva ribnjaka, pri čemu je na jednom u hranidbi bila zastupljena kombinacija ječma, kukuruza i pšenice, u omjeru 40:30:30, dok je na drugom vršena hranidba sa kompletnim krmnim smjesama. Također je uzet uzorak i dvogodišnjeg šarana sa ribnjaka na kojem je hranidba vršena kompletnim krmnim smjesama. Randman je bio najpovoljniji kod šarana 67%, zatim kod tolstolobika 62%, a najnepovoljniji kod amura 60% pAutor: Dragana Ljubojević - orcid.org-0000-0002-7833-7696 ; Poljoprivredni fakultet Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 8, 21000 Novi Sa

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados