Standardizacija kontrolnih laboratorijskih metoda u mljekarstvu - određivanje količine masti u homogeniziranom mlijekuReportar como inadecuado
Standardizacija kontrolnih laboratorijskih metoda u mljekarstvu - određivanje količine masti u homogeniziranom mlijeku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.24 No.8 August 1974. -

Kod rutinskog određivanja sadržaja masti u homogeniziranom mlijeku po Gerberovoj metodi 10.75 ml nailazimo na specifičan problem. Uobičajeni postupak ne daje realne rezultate zbog težeg izdvajanja mlječne masti prilikom centrifugiranja butirometara. Postupak propisuje 1100 ± 100 o-min, horizontalna udaljenost dna ležišta butirometara od osovine je 24 do 28 cm, vrijeme centrifugiranja 5 minuta. U vezi navedenog postavlja se pitanje prilagođavanja zadnje faze Gerberovog postupka novim osobinama mliječne masti

mljekarstvo; homogenizirano mlijeko; laboratorijske metode; određivanje količine mastiAutor: Tatjana Slanovec - ; Biotehniška fakulteta, Institut za mlekarstvo, Groblje 3, 1230 Domžale, Slovenija A. Arsev - Š. Lendvaj -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados