Polimorfizam proteina mlijeka u proizvodnji siraReportar como inadecuado
Polimorfizam proteina mlijeka u proizvodnji sira - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Mljekarstvo : journal for dairy production and processing improvement, Vol.41 No.12 December 1991. -

U preglednom članku -Polimorfizam proteina mlijeka u proizvodnji sira- izneseni su rezultati istraživanja više autora o djelovanju polimorfizma na koagulacijska svojstva mlijeka, sinerezu sirnog gruša i randman sira. S obzirom na koagulacijske osobine mlijeka BB varijanta ß- i κ-kazeina, BC varijanti αs1-kazeina i AA varijanti ß-laktoglobulina pripisuje se povoljniji utjecaj. Postoji malo radova o djelovanju proteina mlijeka na sinerezu sirnog gruša. Razlog tome vjerojatno je do danas nedovoljno objašnjen proces same sinereze. Preliminarnim radom utjecaja genetskih varijanti κ-kazeina i ß-laktoglobulina na sinerezu, McLean i Schaar 1989 utvrdili su povoljniji utjecaj B varijanti. Veći randman sira pripisuje se αs1-Cn BC, ß-CnA1A1 i κ-Cn BB varijantama. Razlike između ß-Lg genetskih varijanti na randman sira postoje, no one nisu statistički značajne Marziali i Ng-Kwai-Hang, 1986. Bolji randman i kvalitetu sira moguće je ostvariti ako uvažavamo razlike između genetskih varijanti. Složenost samog tehnološkog procesa prerade mlijeka u sir zahtijeva daljnja istraživanja na ovom području.

sir; proteini; polimorfizamAutor: Dubravka Samaržija - orcid.org-0000-0001-5577-4992 ; Zavod za mljekarstvo, Agronomski fakultet, Svetošimunska 25, 10000 Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados