Mogućnosti primjene termografije u hidrotermičkoj obradi drvaReportar como inadecuado
Mogućnosti primjene termografije u hidrotermičkoj obradi drva - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Drvna industrija : Scientific journal of wood technology, Vol.63 No.4 December 2012. -

U ovom je radu na temelju dosadašnjih istraživanja dan pregled mogućnosti primjene IC termografije kako u energetskim ispitivanjima hidrotermičkih procesa, tako i u nedestruktivnom ispitivanju drva. Time je ustanovljeno polazište za buduća istraživanja i praktičnu primjenu pri karakterizaciji toplinskih svojstava različitih vrsta drva. Prikazani su eksperimentalni rezultati razmatranja prolaska topline kroz drvo, a primjenom IC termografi je omogućeno je otkrivanje grešaka u strukturi materijala poput udubina, truleži i, za proces sušenja najvažnijih, pukotina. Jedan od bitnih ciljeva jest usmjeravanje budućih istraživanja na karakterizaciju toplinskih svojstava domaćih vrsta drva. Drugo moguće područje jest primjena u energetskim ispitivanjima u daljnjemu laboratorijskom i industrijskom praćenju hidrotermičkih procesa.

IC termografija; svojstva drva; hidrotermička obradaAutor: Stjepan Pervan - orcid.org-0000-0002-0618-4993 ; Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Mladen Brezović -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados