Dobrobit rane rehabilitacije u akutnom liječenju moždanog udara – klinička studija iz stvarnog životaReportar como inadecuado
Dobrobit rane rehabilitacije u akutnom liječenju moždanog udara – klinička studija iz stvarnog života - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Physical and Rehabilitation Medicine, Vol.24 No.1-2 August 2012. -

Sažetak

Moždani udar je nagli nastanak simptoma uzrokovanih lokaliziranim poremećajem arterijske cirkulacije mozga. Treći je najčešći uzrok onesposobljenja. Akutno liječenje često je praćeno komplikacijama.

Cilj rada bio je ustanoviti utječe li rani početak rehabilitacije oboljelih od moždanog udara na pojavnost infekcija, na duljinu akutnog liječenja, na mjesto otpusta i konačni rezultat liječenja.

Pratili smo dvije skupine po 32 bolesnika 18 muškaraca i 14 žena iste životne dobi hospitalizirana zbog moždanog udara. Pri primitku su imali neurološki deficit NIHSS 25 ljestvica i liječeni su istim lijekovima tijekom akutnog liječenja. Prva skupina bolesnika hospitalizirana je tijekom 1999. godine kada još nije bila organizirana fizioterapeutska služba na našem odjelu, a druga skupina tijekom 2010. kada je već uhodana rana rehabilitacija kao sastavni dio akutnog liječenja oboljelih od moždanoga udara. Rana rehabilitacija obuhvaćala je respiratorni trening, drenažno pozicioniranje, pozicioniranje u krevetu i invalidskim kolicima, vježbe balansa u sjedećem i uspravnom položaju.

U prvoj skupini registrirana su 24 pacijenta sa znacima infekcije devet s bronhopneumonijom, sedam s uroinfekcijom, a osam s bronhopneumonijom i uroinfekcijom. Liječenje je prosječno trajalo 16,3 dana; 10 bolesnika premješteno je u Specijalnu bolnicu za liječenje kroničnih bolesti, 15 na stacionarnu medicinsku rehabilitaciju u toplice, a sedam ih je otpušteno kući. Prosječni NIHSS pri otpustu bio je 19,6.

U skupini onih u kojih je provedena rana rehabilitacija, 10 bolesnika imalo je znakove infekcije tri bronhopneumoniju, a sedam uroinfekciju. Akutno liječenje prosječno je trajalo 9,3 dana; 17 bolesnika upućeno je na stacionarnu medicinsku rehabilitaciju u toplice, a 15 ih je otpušteno kući. Prosječni NIHSS pri otpustu bio je 10,8.

U našem uzorku bolesnika s moždanim udarom rana rehabilitacija skraćuje akutno liječenje, smanjuje pojavnost infekcija i poboljšava konačni ishod liječenja.

akutna rehabilitacija; komplikacije; moždani udarAutor: Mirjana Bakran - ; Odjel za neurologiju, Opća bolnica Zabok Višnja Posavec - ; Odjel za neurologiju, Opća bolnica Zabok

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados