Zajedništvo u vjeri i euharistiji - Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.3 September 2005.Reportar como inadecuado
Zajedništvo u vjeri i euharistiji - Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.3 September 2005. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Divine Service : Liturgical periodical, Vol.45 No.3 September 2005. -

Potaknut dokumentom Papinskog vijeća za jedinstvo kršćana

o pripuštanju euharistiji između Asirske crkve Istoka i

Kaldejske crkve, autor najprije pruža kratki pregled povijesti

Asirske crkve Istoka Perzijske crkve i Kaldejske crkve, te potom

izlaže sadržaj dvaju dokumenata: Zajednička kristološka izjava

između Katoličke crkve i Asirske crkve Istoka, te Smjernice za

pripuštanje euharistiji između Kaldejske crkve i Asirske crkve

Istoka. Nakon toga slijedi prijevod euharistijske molitve - anafore

Addai i Mari, te obrazloženje osobitog značaja ovog koraka za

daljnji ekumenski dijalog.

Stare Istočne crkve; Asirska crkva Istoka; Kaldejska crkva; anafora Addai i Mari; intercommunio; ekumenizamAutor: Ante Mateljan - orcid.org-0000-0001-6481-364X ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados