Dokumenti Katoličke crkve o ekumenskom problemu ređenja žena i njihova teološko-ekumenska analizaReportar como inadecuado
Dokumenti Katoličke crkve o ekumenskom problemu ređenja žena i njihova teološko-ekumenska analiza - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Divine Service : Liturgical periodical, Vol.52 No.3 November 2012. -

Ređenje žena za svećenice i biskupice, koje su započele

pojedine crkve i crkvene zajednice proistekle iz reformacijskog

pokreta i baštine, postaje u posljednje vrijeme jedno od središnjih

pitanja ekumenskog pokreta.

Tom se trendu duboko suprotstavlja nauk i praksa Katoličke

crkve i cijelog Pravoslavlja. Oni se, uglavnom,oslanjaju i prizivaju

na trostruku argumentaciju: na Kristov primjer i poziv, te poslanje

Dvanaestorice i njihovih nasljednika argument iz Pisma; na

Predaju kao vrijedan i nezaobilazan čimbenik života, nauka i

prakse Crkve argument Predaje; te na višestoljetno teološko i

učiteljsko obrazloženje tog problema argument Učiteljstva.

Članak donosi autentično učenje Katoličke crkve izraženo u

Izjavi Kongregacije za nauk vjere, iz 1976., te Apostolsko pismo

pape Ivana Pavla II. iz 1994.

U drugom dijelu, u sažetoj teološkoj analizi, naglasak je

stavljen na ekumenski aspekt tog problema, te na traženje većeg

suglasja i razumijevanja središnjih tema, kao što su to: Predaja,

korektna interpretacija hermeneutika Predaje, te potrebe i prilagodljivost crkvene službe ministerija u suvremenim prilikama i

potrebama u pojedinim crkvama.

apostolsko nasljedstvo; crkva; ekumenizam; Predaja; Učiteljstvo; svećeništvo; žena u crkviAutor: Dušan Moro - ; Katolički bogoslovni fakultet, Sveučilište u Splitu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados