PRAVO OKRIVLJENIKA NA UVID U SPIS PREDMETA TIJEKOM PRETHODNOG KAZNENOG POSTUPKA U PRAVNIM SUSTAVIMA NEKIH EUROPSKIH DRŽAVA I PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVAReportar como inadecuado
PRAVO OKRIVLJENIKA NA UVID U SPIS PREDMETA TIJEKOM PRETHODNOG KAZNENOG POSTUPKA U PRAVNIM SUSTAVIMA NEKIH EUROPSKIH DRŽAVA I PRAKSI EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.17 No.1 July 2010. -

Pravo okrivljenika na uvid u spis premeta je jedno od temeljnih prava

obrane, kao način realizacije prava okrivljenika da bude obaviješten

o dokazima koji ga terete. Iako ovo pravo nije izričito navedeno u Europskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, prema judikaturi Europskog suda za ljudska prava ono proizlazi iz prava na odgovarajuće vrijeme i mogućnosti za pripremu obrane čl. 6. 3b Konvencije. Nakon uvodnog dijela slijedi poredbeni prikaz pravnog uređenja ovog prava okrivljenika u zakonodavstvu četiriju europskih država: Njemačke, Austrije, Francuske i Bosne i Hercegovine. Najveći dio rada posvećen je praksi Europskog suda za ljudska prava: nakon uvodne interpretacije čl. 6. Konvencije, iznosi se opsežan prikaz judikature ESLJP, po kriterijima objekta, subjekta i vremena uvida u spis. Sljedeći dio rada posvećen je pregledu pravne regulacije ovog pitanja u novom hrvatskom kaznenom procesnom zakonodavstvu, te usporedbi sa Zakonom o kaznenom postupku iz 1997. godine, nakon čega se u zaključku iznose i neki prijedlozi de lege ferenda.Autor: Matko Pajčić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados