Razumijevanje biblijskih riječi, rečenica i kontekstaReportar como inadecuado
Razumijevanje biblijskih riječi, rečenica i konteksta - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Biblical Perspectives, Vol.1 No.2 December 1993. -

Riječi i rečenice treba razumijevati u kontekstu njihovog prostora

i vremena. Autor objašnjava kako kontekst jedne riječi prema drugoj

u nekoj rečenici određuje gramatička struktura i sintaktički odnos;

obrazlaže kako u hermeneutičkom krugu pojedinačni dijelovi doprinose cjelini i obratno, jer cjelina doprinosi razumijevanju svakog pojedinog dijela, pružajući nove aspekte o kojima treba voditi računa;

i pokreće pitanje izvanbiblijskog konteksta - kako je na Bibliju utjecalo drevno bliskoistočno zaleđe ili okolina u kojoj su živjeli biblijski pisci. Problem biblijskog zaleđa u kontekstu Staroga zavjeta pojavio se kao pitanje od izuzetne važnosti. Na kraju autor zaključuje da biblijsko otkrivenje pruža vlastiti kontekst i sadržaj unutar konteksta prostranog svijeta nadahnutih pisaca. Gledanje na svijet nadahnutih pisaca određeno je stvarnošću božanskog otkrivenja u kom se prava stvarnost prenosi autentično i autoritativno, te služi kao vodič u istinskom procesu komunikacije.

Biblija; riječi; sintaksa; kontext; hermeneutikaAutor: Gerhard F. Hasel - ; Andrews University, Berrien Springs, Michigan, SAD

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados