UTAJA POREZA U REPUBLICI HRVATSKOJ I MJERE ZA NJEZINO SPRJEČAVANJEReportar como inadecuado
UTAJA POREZA U REPUBLICI HRVATSKOJ I MJERE ZA NJEZINO SPRJEČAVANJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian annual of criminal law and practice, Vol.14 No.2 November 2007. -

U radu se analizira problematika porezne utaje u Republici Hrvatskoj te mjere za njezino sprječavanje. Rad je strukturiran u dva dijela.

U prvom dijelu naglasak je na pojmu, uzrocima, pojavnim oblicima te

mjerama za sprječavanje porezne utaje. Prilikom defi nicije samog pojma porezne utaje autori drže iznimno važnim ponajprije upozoriti na mogućnost terminološke konfuzije, često isticane u poreznoj literaturi. Stoga je nužno naglasiti kako je osnovno obilježje porezne evazije, odnosno utaje nezakonito djelovanje, direktno kršenje zakonskih odredbi. Posebnu pozornost autori posvećuju uzrocima porezne utaje te mjerama za njezino sprječavanje. Uzroke porezne utaje autori dijele, sukladno njihovim zajedničkim obilježjima, u sljedeće skupine: institucionalne prirode, pravne prirode te socio-ekonomske prirode. Istim predloškom autori se koriste i za klasifi kaciju mjera za sprječavanje porezne utaje. U drugom dijelu rada pobliže se analizira pitanje porezne utaje u Hrvatskoj. Polazni uvid u podatke o prihodnoj strukturi državnog proračuna pokazuje kako su najznačajniji porezni prihodi kojih se relativni udjel kreće na razini od oko 60%. Promatrajući strukturu poreznih prihoda, uočljiva je dominacija poreza na dodanu vrijednost, potom slijedi porez na dohodak i porez na dobit. Nadalje, u radu slijedi pobliži osvrt na naznačena tri porezna oblika. Podatci pokazuju rast poreznih prihoda u okviru poreza na dohodak pri čemu je znakovito da analogni porast ne bilježe relevantne uzročne veličine: zaposlenost i plaće. Iz naznačenog dopušten je zaključak o pozitivnim tendencijama: poboljšanoj zakonskoj regulativi, a time i osnovi za zahvaćanje države u područje sive ekonomije. Najmanji stupanj porezne utaje primjetan je u okviru poreza na dodanu vrijednost zahvaljujući njegovim osnovnim obilježjima, ponajprije metodi ubiranja. Zaključno autori upozoravaju na najvažnije mjere za sprječavanje porezne utaje imajući u vidu potrebu uvažavanja -domaćih- prilika.Autor: Jure Šimović - Tereza Rogić Lugarić - Sonja Cindori -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados