ULOGA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U RAZVOJU TURIZMA DESTINACIJEReportar como inadecuado
ULOGA LOKALNOG STANOVNIŠTVA U RAZVOJU TURIZMA DESTINACIJE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Transition, Vol.14 No.29 September 2012. -

U ovom radu istražuje se uloga lokalnog stanovništva u razvoju turizma destinacije, a osobito u razvoju kulturnog turizma. U turističkim destinacijama je lokalno stanovništvo važna interesna skupina jer na temelju njegovog prihvaćanja ili odbijanja turističkog razvoja i stvaranja turističkog proizvoda osobito onog temeljenog na baštini ovisi i budućnost te uspješnost samog proizvoda.

Stanovništvo će biti zadovoljno turističkim razvojem ako mu isti osigurava kako sredstva za život tako i ugodan prostor, tj. ako mu se ne narušava kvaliteta života u turističkoj destinaciji. U radu se istražuju stavovi stanovništva spram razvoja turizma i to osobito kulturnog turizma. Lokalno stanovništvo može imati kako pozitivne tako i negativne stavove spram razvoja turizma što ponajviše ovisi o uključenosti u turizam, ali i tradiciji razvoja turizma destinacije. U radu se koriste primarni istraživanja stavova stanovnika na području Općine Mošćenička Draga i sekundarni izvori podatka. U ostvarivanju što boljeg i kvalitetnijeg turističkog razvoja destinacija u samo planiranje mora biti integrirano i lokalno stanovništvo jer ono što je turistima proizvod koji se nudi na turističkom tržištu to je lokalnom stanovništvu životni prostor u kojem se odvija svakodnevan život.

lokalno stanovništvo; turizam; razvoj; turistička destinacijaAutor: Elena Rudan - ; Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados