RAVNOTEŽNA I KINETIČKA ANALIZA SORPCIJSKOG VEZANJA BAKRA NA DIJATOMEJSKU ZEMLJUReport as inadecuate
RAVNOTEŽNA I KINETIČKA ANALIZA SORPCIJSKOG VEZANJA BAKRA NA DIJATOMEJSKU ZEMLJU - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Fuels and lubricants : journal for tribology, lubrication, application of liquid and gaseous fuels and combustion engineering, Vol.51 No.2 July 2012. -

U postupku razvoja novih materijala za sorpciju žive iz ugljikovodičnih smjesa na osnovi bakrom modificirane dijatomejske zemlje, istražena je sorpcija bakra iz vodenih otopina Cu2+ iona na prirodnoj Dz, odnosno predobrađenoj dijatomejskoj zemlji. Predobrada Dz provedena je na dva načina: ispiranjem vodom Dz-I ili hidratacijom Dz-H-48. Ravnotežna i kinetička sorpcijska analiza provedena je jednostavnim šaržnim postupkom pri 25, 40 i 60 °C; koncentracija Cu2+ u otopini mjerena je atomskom apsorpcijskom spektrometrijom. Pokazalo se da Dz-I veže znatno veću masu bakra 79,10 mg g-1 u odnosu na Dz 44,8 mg g-1, pri čemu povišenje temperature smanjuje masu vezanog bakra. Ravnotežna sorpcija bakra na Dz, Dz-I i Dz-H-48 uspješno se opisuje Freundlichovim modelom. Kinetiku sorpcije moguće je opisati Lagergrenovim pseudokinetičkim modelom I. reda.

Dijatomejska zemlja; sorpcija; bakar; Freundlichova sorpcijska izoterma; Lagergrenov pseudokinetički modelAuthor: Ljiljana Marinić Pajc - ; INA-Industrija nafte d.d., Zagreb Marko Rogošić - orcid.org-0000-0002-2341-0067 ; Fakultet kemijskog

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents