PERCEPCIJA PRAVA ŽIVOGA SVIJETA I MOTIVI ČOVJEKOVA DJELOVANJA Usporedba rezultata istraživanja 2005. i 2010.Reportar como inadecuado
PERCEPCIJA PRAVA ŽIVOGA SVIJETA I MOTIVI ČOVJEKOVA DJELOVANJA Usporedba rezultata istraživanja 2005. i 2010. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.21 No.2 July 2012. -

Odgojem i socijalizacijom formira se odnos čovjeka prema socijalnom svijetu društvu i prirodnom svijetu prirodi koji ga okružuje. U članku se radi o percepciji prirodnog svijeta kojom se želi odgovoriti na pitanja: 1 kako ispitanici percipiraju pravo na život životinjskih vrsta u odnosu na čovjeka i 2 koji su motivi čovjekova postupanja prema prirodnom svijetu biljkama i životinjama?

Rad analizira rezultate dvaju istraživanja 2005, N=492 i 2010, N=410 o percepciji prava živoga svijeta na život i etičnosti postupanja prema njemu. Istraživanja su provedena na prigodnim uzorcima studentske populacije na nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Teorijski se polazi 1 od tri dimenzije odnosa prema živom svijetu i njegovim pravima: biološkog animalnog egalitarizma u živom svijetu, čovjekove dominacije antropogeni ekscepcionalizam i prirodne kompetitivnosti, tj. borbe vrsta za opstanak, 2 a u percepciji etičnosti, odnosno motiva čovjekova postupanja prema živom svijetu, od četiri etičke pozicije: dužnosti, koristi, emotivnosti i situacije etički relativizam. Konstruiran je instrument od sedam tvrdnji sa skalom slaganja od sedam stupnjeva.

Rezultati su prikupljeni grupnim anketiranjem. U obradi su primijenjene metode univarijatne postoci, bivarijatne Pearson korelacija, analiza varijance i t-test i multivarijatne faktorska analiza pod komponentnim modelom uz GK kriterij za zaustavljanje ekstrakcije faktora. Prikazat će se promjene u percepciji 2005.-2010., faktorske strukture te usporedba varijabli sa sociodemografskim obilježjima.

animalni biološki egalitarizam; antropogeni ekscepcionalizam; etičnost prema živom svijetu; kompetitivnost vrsta; pravo vrsta na životAutor: Ivan Cifrić - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Tijana Trako Poljak - ; Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados