Logika u Alberta Bazale s osvrtom na Petrasa i FilipovićaReportar como inadecuado
Logika u Alberta Bazale s osvrtom na Petrasa i Filipovića - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, Vol.21. No.1-2 41-42 December 1995. -

Članak se bavi osnovnim postavkama logike A. Bazale kao i njegovih nastavljača na tom području - M. Petrasa i V. Filipovića. Bazalino se shvaćanje logike vrlo dobro može rekonstruirati ponajprije na temelju njegove dosad neobrađene ostavštine. Riječ je o posrednom stajalištu između psihologizma i logizma. Takođeer, Bazala se znatno oslanja na vrijednosnu logiku badenske novokantovske škole. Središte je Bazaline logike nauk o sudu i četveročlani ustroj suda subjekt, predikat, kapula, prihvaćanje-neprihvaćanje, pri čem se dobro očituje Bazalin »voluntaristički aktivizam«. Polazeći od Bazale teoriju je suda, vrlo sličnu onoj iz Bazaline ostavštine, razvio M. Petras, pri čem je moguć i povratni Petrasov utjecaj na Bazalu. Na Bazalinu logičku teoriju nastavlja, uz neke važnije razlike, npr. u shvaćanju odnosa suda i pojma, V Filipović.Autor: Srećko Kovač - ; Institut za filozofiju, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados