Opće političke i vojničke prilike u Podravini 1527. - 1765.Reportar como inadecuado
Opće političke i vojničke prilike u Podravini 1527. - 1765. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.1 No.1 June 2002. -

U radu se opisuje dvostoljetno razdoblje borbe protiv Osmanlija. Tijekom 16. stoljeća podravski je prostor gospodarski propadao, a istodobno je doživljavao iseljavanje pučanstva što je rezultiralo smanjenjem broja stanovnika. Krajem 16. stoljeća na dio podravskoga prostora doselili su se Vlasi. Oduzimanjem posjeda hrvatskih velikaša i hrvatskih zemalja pod upravom Hrvatskoga sabora te stvaranjem Vojne krajine promijenili su se i politički i vojnički odnosi. U drugoj polovici 17. i tijekom 18. stoljeća koprivnički je kraj bio u pozadini ratnih zbivanja i njegove su utvrde služile više kao logistička potpora, skladišta, vojarne i ishodišta za nove ratne pohode. Na tom su se prostoru formirala trgovačko-obrtnička i kulturna središta preko kojih su se održavali česti dodiri s kršćanskim stanovništvom na privremeno zauzetim prostorima pod osmanlijskom vlašću. Do mira u Srijemskim Karlovcima 1699. godine prevladavale su vojničke, a poslije toga gospodarske i kulturno-prosvjetne funkcije. Od 1765. godine ulogu Koprivnice kao sjedišta generalata preuzeo je Bjelovar.

Podravina; Osmanlije; obrana; iseljavanje; pustošenjaAutor: Dragutin Pavličević - ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados