VODEĆI MENADŽERI I PREVENTIVNE MJERE SIGURNOSTIReport as inadecuate
VODEĆI MENADŽERI I PREVENTIVNE MJERE SIGURNOSTI - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.53 No.4 December 2011. -

SAŽETAK: Svrha ovog rada je utvrditi kako odabrani čimbenici utječu na preventivan odnos vodećih menadžera prema sigurnosti i zdravlju na radu. Podaci i informacije prikupljeni su pomoću kvantitativne metode istraživanja. Za prikupljanje podataka upotrijebljen je kao pomagalo anketni upitnik. Elektronskom poštom upućen je na 351 vodećeg menadžera u velikim slovenskim poduzećima. Najveću ovisnost varijabli preventivnog odnosa prema sigurnosti i zdravlju na radu utvrdili smo između izobrazbe i investicija, te izobrazbe i sigurnosti na radu. Beta koeficijent koji nam kazuje kolika je povezanost između uprave i preventivnog odnosa je pozitivan i relativno jak, te iznosi 0,473. Nalazi istraživanja su aktualni i upotrebljivi za sve kolege koji sudjeluju u promjenama zakonodavstva iz područja sigurnosti i zdravlja na radu. Predlažemo da se u novo zakonodavstvo ugradi maksimum preventivnih mjera sigurnosti i stimulacije za preventivnu, jer odgovori pokazuju da su vodeći menadžeri voljni poštovati zakonske obveze.

investicije; preventiva; istraživanje; sigurnost i zdravlje; velika poduzeća; vodeći menadžeriAuthor: Mirko Markič - ; Fakulteta za management, Koper, Slovenija Igor Kolenc - ; Alcan Tomos, Koper, Slovenija Martina Miklavčič Šu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents