Sijalokemijski nalaz za bolesnike s oralnim lihen planusomReportar como inadecuado
Sijalokemijski nalaz za bolesnike s oralnim lihen planusom - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Acta stomatologica Croatica, Vol.45 No.3 September 2011. -

Svrha: Zna se da određeni sastojci sline mogu biti poremećeni kod bolesnika koji pate od oralnoga lichen planusa OLP-a, no rezultati objavljenih istraživanja nisu konzistentni. Svrha ovog istraživanja bila je odrediti koncentraciju salivarnih analita u sklopu salivarnih enzima koji održavaju integritet oralnih sluznica, a on je oštećen kod oboljelih od oralnoga lichen planusa. Ispitanici i postupci: Skupini od 25 bolesnika s OLP-om 73±1,4 godine i 24 kontrolna ispitanika 24±3,7 godina određeni su u slini ukupni proteini, amilaza, magnezij, kalcij, bakar, klorid, fosfat i kalij. Ukupni proteini određeni su kolorimetrijskom metodom uz pirogalol. Natrij, kalij i klorid izmjereni su indirektnom potenciometrijom, bakar i magnezij atomskom apsorpcijskom spektrofotometrijom, a fosfat kolorimetrijskom uz pomoć molibdata. Statistička analiza obavljena je uz pomoć χ2 testa, Mann–Whitneyeva U-testa, analizom kovarijance i Spearmanovom korelacijom. Rezultati: Znatno povišene vrijednosti salivarnog klorida pronađene su kod oboljelih od OLP-a u odnosu prema sudionicima u kontrolnoj skupini p=0,025. Nakon toga, kada su dobiveni rezultati prilagođeni s obzirom na količinu izlučene sline, ustanovljene su povišene vrijednosti salivarnog kalija, natrija, klorida i ukupnih proteina kod oboljelih od oralnoga lichen planusa u odnosu prema kontrolnoj skupini p=0,622; p=0,504; p=0,00; p=0,586. Koncentracija salivarnih analita nije bila povezana s pušenjem. Zaključak: Povišene vrijednosti salivarnog natrija, kalija i klorida vjerojatno su posljedica velikih razlika u količini izlučene sline između oboljelih od OLP-a i sudionika u kontrolnoj skupini i ne upućuju na pojačanu antimikrobnu aktivnost kod bolesnika s OLP-om.

slina; lihen planus; proteini i peptidi slineAutor: Vanja VUČIĆEVIĆ BORAS - ; Zavod za oralnu medicinu Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Gundulićeva 4, Zagreb, H

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados