POGAČA ULJANE REPICE U TOVU HIBRIDNIH GUSAKAReportar como inadecuado
POGAČA ULJANE REPICE U TOVU HIBRIDNIH GUSAKA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.53 No.1 June 2011. -

Pogača uljane repice dobar je izvor sirovih bjelančevina povoljnog aminokiselinskog sastava, te kalcija i fosfora. Budući da su višegodišnjim selekcijskim radom stvoreni hibridi uljane repice sa smanjenim sadržajem antinutritivnih tvari, provode se istraživanja glede udjela pogače uljane repice u hranidbi različitih vrsta peradi.

Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi utjecaj 5 i 10% pogače uljane repice kultivara Bristol u krmnim smjesama na proizvodna svojstva 108 hibridnih gusaka podijeljenih u 12 skupina, do dobi od 8 tjedana. Završne tjelesne mase iznosile su 4224.32, 4280.00 i 4290.9 g, te nije utvrđena signifikantna razlika p>0.05 gledano po tretmanima.

Konverzija krmne smjese na kraju istraživanja iznosila je 2.99, 3.03 i 3.18 kg-kg, dok je mortalitet gusaka bio 0.00, 2.78 i 8.33%. Na temelju povećane konverzije krmne smjese i mortaliteta kod skupina hranjenih krmnim smjesama koje su sadržavale 10% pogače uljane repice ona se može primijeniti u krmnim smjesama u udjelu do 5%.

pogača uljane repice; tov; hibridne guskeAutor: Jasna Pintar - ; Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Dalibor Bedeković - ; Agronomski fakultet Sveuči

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados