RAZLIKE U SADRŽAJU I SASTAVU MASTI U MIŠIĆNOM TKIVU PRSA I ZABATAKA KOD BROJLERSKIH PILIĆAReportar como inadecuado
RAZLIKE U SADRŽAJU I SASTAVU MASTI U MIŠIĆNOM TKIVU PRSA I ZABATAKA KOD BROJLERSKIH PILIĆA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Krmiva : Review for animal feeding, production and feed technology, Vol.53 No.1 June 2011. -

Cilj rada bio je utvrditi razlike u sastavu masnih kiselina masti mišićnog tkiva prsa i zabataka u pjetlića hibridne kombinacije ROSS 308. U 40. danu tova pjetlići su postigli prosječnu živu masu od 2.829 ± 0.299 g. Iz rezultata istraživanja proizlazi da mišićno tkivo zabataka sadrži statistički visoko značajno veću P ≤ 0.01 količinu

masti 82.64 g-kg u usporedbi s mišićnim tkivom prsa 14.28 g-kg. Na temelju analiza utvrđeno je da postoje razlike i u kakvoći, tj. u sastavu masnih kiselina FA. Ove su razlike visoko značajno veće P ≤ 0.01 u udjelu nezasićenih NeFA masnih kiselina u mišićnom tkivu zabataka 64.59 ± 4.706 g-100 g masti, u usporedbi s mašću mišićnog tkiva prsa 54.09 ± 4.691 g-100 g masti. Mast mišićnog tkiva zabataka pokazala je statistički visoko značajno veći P ≤ 0.01 udio mononezasićenih MUFA masnih kiselina 38.29 ± 4.757 g-100 g masti i statistički značajno veći P ≤ 0.05 udio polinezasićenih PUFA masnih kiselina 26.29 ± 2.580 g-100 g masti u usporedbi s mišićnim tkivom prsa 30.90 ± 4.199 g-100 g masti i 23.192 ±

2.304 g-100 g masti. Mast mišićnog tkiva zabataka sadržavala je i visoko značajno veći P ≤ 0.01 udio n-6 FA 23.99 ± 2.331 g-100 g masti i n-9 FA 38.29 ± 4.757 g-100 g masti, u usporedbi s mašću mišićnog tkiva prsa 20.92 ± 2.084 g-100 g masti i 30.90 ± 4.199 g-100 g masti. Kod n-3 FA nisu ustanovljene statistički značajne

razlike između prosječnih vrijednosti mišićnog tkiva zabataka 2.30 ± 0.254 g-100 g masti i mišićnog tkiva prsa 2.26 ± 0.263 g-100 g masti. Unatoč većem udjelu PUFA, u mišićnom tkivu zabataka pilića bio je hranidbeno povoljniji omjer n-3 FA:n-6 FA kod mišićnog tkiva prsa 1:9.25, u usporedbi s mišićnim tkivom zabataka

1:10.43. Iz rezultata istraživanja proizlazi da je, s gledišta prehrane ljudi, mišićno tkivo prsa dijetetski povoljnije od mišićnog tkiva zabataka ne samo zbog nižeg sadržaja ukupne mišićne masti već i zbog povoljnijeg omjera n-3 FA : n-6 FA.

brojlerski pilići; mišićno tkivo prsa i zabataka; sadržaj i kvalitetaAutor: Eva Strakova - ; Veterinarski i farmaceutski univerzitet Brno, Republika Češka. Pavel Suchy - ; Veterinarski i farmaceutski uni

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados