O pjesništvu Vinka Kosa iz nepoznate rukopisne ostavštineReportar como inadecuado
O pjesništvu Vinka Kosa iz nepoznate rukopisne ostavštine - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.81 No.2 June 2011. -

Ovim se radom predstavlja dio rezultata višegodišnjeg istraživanja književnog djela hrvatskog književnika Vinka Kosa 1914. - 1945

U diplomskom radu autora članka U potrazi za izgubljenim pjesnikom, 1996. analiziraju se i predstavljaju Kosova tiskana djela bez dijela opusa za djecu te navode sva neobjavljena rukopisna djela, a u magistarskom radu Rukopisna ostavština Vinka Kosa, 2001. autor članka posvećuje se pomnom istraživanju navedene Kosove rukopisne ostavštine deskripciji, analizi, interpretaciji, komparaciji itd. te klasifikaciji unutar okvira moderne hrvatske književnosti, ali i općih tradicija i modela moderne književnosti. Ovdje će biti predstavljeni rezultati otkrića samo Kosovih pjesničkih zbirki i pjesama koje za života nije stigao objaviti, dakle, još nepoznati i neobjavljeni rukopisni pjesnički radovi-zbirke: Pjesme 1936, Cvatući bregovi, Razumljivi čas te Pojedinačne pjesme, nastali u razdoblju od 1936. do 1945. godine. Kosovo pjesništvo nastoji se iščitati kao praksa obilježena poetikama romantičarsko-sentimentalističkoga i modernističkoga simbolističkoga i impresionističkoga tipa izraza koje se naslanja na iskustvo katoličkoga religijskoga i metafizičkoga pjesništva i tradiciju modernih svjetskih klasika slične misaone strukture.

Vinko Kos; moderno pjesništvo; hrvatska književnost prve polovice XX. Stoljeća; misaono i mistično pjesništvo; katolički pjesnici religijsko pjesništvo; Bleiburg - Križni putAutor: Daniel MIKULACO - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Pula, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados