O TERMINOLOŠKOM NAZIVLJU - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990.Reportar como inadecuado
O TERMINOLOŠKOM NAZIVLJU - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.16 No.1 June 1990. -

Naziv terminologija i odgovarajući odnosni pridjev terminološki imaju više značenja. Odredimo li terminologiju kao znanost, ona ima svoje nazivlje koje se može prikazati u rječniku terminološkog nazivlja. Definicija terminologije polazište je za razmatranje koje nazive takav rječnik treba uključiti. Izradi abecednog rječnika prethodi izrada sustavnog pregleda uključenih naziva. Na kraju je iznesen nacrt objasnidbenog rječnika terminološkog nazivlja.Autor: Milica Mihaljević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados