UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA NOSIVOST PRIKLJUČKA ČELIČNIH REŠETKIReportar como inadecuado
UTJECAJ EKSCENTRICITETA NA NOSIVOST PRIKLJUČKA ČELIČNIH REŠETKI - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

E-GFOS, Vol.2 No.2 May 2011. -

U radu se analizira utjecaj ekscentriciteta na nosivost priključka ravninskih čeličnih grednih rešetkastih nosača. Numerička analiza je provedena na konkretnom ravninskom rešetkastom nosaču s unaprijed odabranim dimenzijama nosača, a pretpostavljena je potpuna upetost štapova ispune u pojaseve. Kombinacija opterećenja usvojena je kao zbroj vlastite težine i pokretnog opterećenja, koncentriranih u čvorovima gornjeg pojasa. Ekscentriciteti su zadavani kao postotak visine presjeka pojasa, a zadavani su u gornjem pojasu, donjem pojasu te u oba pojasa. Za izabrane varijacije ekscentriciteta praćena je nosivost karakterističnog priključka gredne rešetke u čvoru najveće vlačne i tlačne sile, odnosno priključka prvog polja. Praćena je promjena nosivosti priključka zavisno od ekscentriciteta nastalog preklapanjem štapova, te ekscentriciteta nastalog razdvajanjem štapova, a rezultati su prikazani bezdimenzionalnim dijagramima i uspoređivani s vrijednostima dobivenim po euronormama.

rešetka; ekscentricitet; priključak; proračun nosivostiAutor: Sanja Junušić - ; Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek, Osijek, Hrvatska Jasmina Topić - ;

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados