Позначајни концепциски разлики во реформата на истрагата во Хрватска и во МакедонијаReportar como inadecuado
Позначајни концепциски разлики во реформата на истрагата во Хрватска и во Македонија - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.61 No.2 March 2011. -

Трудот се занимава со неколку концепциски прашања кои произлегоа од укинувањето на судската истрага во кривичната постапка, по што Хрватска и Македонија тргнаа во битно различни насоки. Се работи пред сè за две главни прашања: првото е дали да се задржи формалниот карактер на истрагата, со изведување на докази уште во истрагата, а второто се однесува на новите односи помеѓу полицијата и јавното обвинителство. За разлика од Хрватска, во новиот ЗКП на Република Македонија се прават напори истрагата да се поедностави, а јавното обвинителство да добие реални инструменти да раководи со полицијата.

истрагата; кривичната постапка; истражни судијаAutor: Gordan Kalajdziev - ; Pravni fakultet Justinijan Prvi, Sveučilište Sveti Kiril i Metodij, Skopje, Makedonija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados