Овластувањата на центрите за социјална работа и на јавниот обвинител во малолетничката правдаReportar como inadecuado
Овластувањата на центрите за социјална работа и на јавниот обвинител во малолетничката правда - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected Papers of Zagreb Law Faculty, Vol.61 No.2 March 2011. -

Предмет на анализа се новите облици на постапување кои овозможуваат неформален пристап во разрешување на причините што довеле определен малолетник да биде во состојба на ризик од можно впуштање во криминално однесување, постапување спрема децата кривично неодговорните на возраст од 7 до 14 години во ризик, но и во однос на другите малолетници во ризик. Улогата на ЦСР се анализира преку неговите обврски и овластувања во постапката за определување мерки на помош и заштита, посредување заради обештетување меѓу малолетникот и оштетениот, како и извршување на алтернативните мерки. Проширените можности што ги има јавниот обвинител во постапката спрема малолетниците се рефлектираат преку постапката за посредување и порамнување, неповедување на судската постапка спрема малолетници за кривични дела казниви со затвор до 5 години, можноста за предлагање санкција без подготвителна постапка, постапката за медијација и постапката за признавање на одговорност и спогодување за висината на казната.

центри за социјална работа; јавнио обвинител; малолетничката правдаAutor: Gordana Lažetić-Buzarovska - ; Pravni fakultet Justinijan Prvi, Sveučilište Sveti Kiril i Metodij, Skopje, Makedonija

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados