Komplicirane infekcije mokraćnog sustava i izbor antibiotikaReportar como inadecuado
Komplicirane infekcije mokraćnog sustava i izbor antibiotika - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.30 No.2 June 2010. -

Komplicirane infekcije mokraćnog sustsva IMS su heterogena skupina bolesti koje često predstavljaju terapijski problem zbog potrebe multidisciplinarnog pristupa, a zbog porasta rezistencije izoliranih patogena na antibiotike sve veća je nepredvidljivost antibiotske osjetljivosti. Prema smjernicama za antimikrobno liječenje i profilaksu sastavljene na inicijativu Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike ISKRA Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, a u skladu s IDSA Infectious Diseases Society of America i ESCMID European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases komplicirane infekcije mokraćnog sustava dijele se na: IMS muškaraca, komplicirane IMS uz prisustvo funkcionalnih ili anatomskih abnormalnosti urotrakta, bolničke IMS i IMS uz prisustvo stranog tijela kateter, IMS u trudnica i IMS u žena u postmenopauzi. Odabrani lijek treba imati odgovarajući spektar djelovanja na dokazanog ili vjerojatnog patogena i dobru penetraciju. Različitosti u farmakokinetici, farmakodinamici i njihovom odnosu, imaju utjecaj na optimalni režim doziranja antibiotika. Određeni farmakokinetski i farmakodinamski pokazatelji PK-PD: Cmax-MIC, AUC i T>MIC, predviđaju mikrobiološki i klinički odgovor. Neuspijeh u liječenju nerijetko je rezultat i nedovoljnog poznavanja farmakokinetskih i farmakodinamskih svojstava antibiotika.

Komplicirane infekcije mokraćnog sustava; PK-PD osobitosti antibiotikaAutor: Ljiljana Betica-Radić - ; Infektološki odjel, Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados