Empirijska antimikrobna terapija vanbolničkih infekcija mokraćnog sustava – upotreba matematičkog modela u izboru racionalne terapijeReportar como inadecuado
Empirijska antimikrobna terapija vanbolničkih infekcija mokraćnog sustava – upotreba matematičkog modela u izboru racionalne terapije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

croatian journal of infection, Vol.30 No.2 June 2010. -

Izbor inicijalne empirijske antimikrobne terapije u liječenju infekcija mokraćnog sustava IMS značajni je faktor koji utječe na ishod liječenja. Inicijalna empirijska terapija treba imati vjerojatnost u više od 90 % da će antimikrobni spektar primijenjenog lijeka obuhvatiti mogućeg uzročnikae infekcije. Svrha rada je prikazati značaj matematičkog modela - formule u odabiru najpotentnijeg širokospektralnog antibiotika u inicijalnoj empirijskoj terapiji na temelju lokalnih mikrobioloških podataka o incidenciji uzročnika i njihovoj osjetljivosti. U dva vremenska perioda 2003. i 2009. god. obrađeno je 145 i 167 hospitaliziranih bolesnika liječenih zbog infekcija mokraćnog sustava. Na temelju lokalnih mikrobioloških podataka o incidenciji uzročnika i njihovoj osjetljivosti, korištenjem matematičkog modela-formule, dobili smo uvid u potentnost najčešće propisivanih antibiotika u inicijalnoj empirijskoj terapiji. Najveći udio izoliranih uropatogena iz urina odnosio se na E. coli i K. pneumoniae zajedno, 70% - 2003.god., 72 %-2009.g. Matematičkom analizom

izoliranih uropatogena i njihove osjetljivosti na najčešće propisivane antibiotike u 2003. i 2009.god. dobili smo uvid u njihovu učinkovitost na većinu izoliranih uzročnika: 03-09.g amoksicilin-klavulonska kiselina AMC: 80% - 77%, cefuroksim CXM: 79% - 69%, gentamicin GM: 82% - 75%, ciprofloksacin CIP: 81% - 66%. Statistički značajna razlika pAutor: Vesna Mađarić - ; Djelatnost za infektivne bolesti, Opća bolnica -Dr.T.Bardek-, Koprivnica, Hrvatska Nevenka Bujić - ; Djelat

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados