Procjena naftno-geološkog potencijala periplatformnih klastita duž JZ ruba Dinaridske karbonatne platformeReportar como inadecuado
Procjena naftno-geološkog potencijala periplatformnih klastita duž JZ ruba Dinaridske karbonatne platforme - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry, Vol.61 No.7-8 August 2010. -

Periplatformni klastiti koji se protežu duž cijelog ruba Dinaridske karbonatne platforme kao naslage pregiba od priobalja Istre na sjeverozapadu do priobalja Dubrovnika na jugoistoku. Ti sedimenti predstavljaju moguće ležišne stijene regionalnog značaja. To je prvi pokušaj procjene njihovog potencijala kao mogućih rezervi ugljikovodika.

Spomenute periplatformne naslage proteže se na dužini od 500 - 600 km. Procjena ležišnog kapaciteta temelji se na naftno geološkoj interpretaciji 12 seizmičkih profila, koji presijecaju zonu prijelaza Dinaridska platforma-Jadranski bazen. U proučavanom području tercijarni klastiti prekrivaju periplatformne naslage pregiba kao pokrovne stijene dok ladiničko karnički šejlovi, tipa Vlasta-1, predstavljaju ispod ležeće matične stijene, potencijalno zrele u depocentrima.

Nedavno otkriće komercijalnih količina nafte na susjednoj strukturi Rovesti u bazi apulijske karbonatne platforme potaknulo je autore da naprave ovu procjenu za padinsku zonu hrvatskog dijela dinaridske platforme. Potrebno je napomenuti da će ova procjena biti u budućnosti biti korigirana uz dodatne podatke interpretacije više poprečnih i određenih uzdužnih seizmičkih profila.

naftno-geološki potencijal; periplatformni klastiti; jadransko podmorjeAutor: Sanjin Grandić - ; Retired graduated engineer of geology Ivan Kratković - ; INA d.d., Zagreb, SD Naftaplin Igor Rusan - ; INA d

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados