Uloga i značaj javno - privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj: izabrani primjeriReportar como inadecuado
Uloga i značaj javno - privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj: izabrani primjeri - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

Javno-privatno partnerstvo je model dugoročnoga ugovornog partnerskog odnosa između javnog i privatnog

sektora, koji može uključivati financiranje, projektiranje, gradnju, upravljanje i-ili održavanje infrastrukture

i-ili pružanje usluga od strane privatnog sektora, koje tradicionalno nabavlja i pruža javni sektor. Ovaj model

dobiva sve više na popularnosti u suvremeno doba kada se vlade suočavaju s izazovnim zadatkom zaštite javnog

interesa s jedne strane i zadovoljavanja sve različitijih individualiziranih potreba stanovništva s druge

strane. Očekivanja stanovnika rastu kako raste njihova potražnja za što boljim javnim uslugama po što nižim

cijenama. Štoviše, povjerenje stanovništva u svoju vladu i lidere ovisi u velikoj mjeri o kvaliteti usluga koje

oni pružaju. U tom kontekstu, jača uloga i važnost javno-privatnog partnerstva, što potvrđuje i suvremena

ekonomska i pravna literatura koja je bogata teorijskim i empirijskim raspravama o prednostima i nedostacima

ovog modela javne politike.

Svrha je ovoga rada ponuditi kratki teorijski osvrt na ulogu i značaj javno-privatnog partnerstva s posebnim

osvrtom na Republiku Hrvatsku. Rad nudi nekoliko primjera primjene modela javno-privatnog partnerstva

u Republici Hrvatskoj te na temelju teorijske i praktične analize predlaže kako unaprijediti, posebice sa zakonodavnog

i institucionalnog aspekta, primjenu ovoga modela u funkciji efikasnijeg i efektivnijeg pružanja

javnih proizvoda i usluga.

javno-privatno partnerstvo; načela javno privatnog parterstva; javni sektor; elementi trajnog partnerstvaAutor: Ivana Barković - ; Pravni fakultet u Osijeku Marijana Širić - ; Elektrotehnički fakultet u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados