Analiza utjecaja troškova zaposlenika na poslovne rezultate poduzećaReportar como inadecuado
Analiza utjecaja troškova zaposlenika na poslovne rezultate poduzeća - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Econviews : Review of Contemporary Entrepreneurship, Business, and Economic Issues, Vol.XXIII No.1 July 2010. -

Cilj je svakoga gospodarskog subjekta ostvariti optimalan sustav kompenzacijskog menadžmenta te optimalnim

ulaganjem u ljude, podizanjem njihove motivacije, znanja, sposobnosti i vještina ostvariti što veći

povrat, odnosno u konačnici poslovni rezultat poduzeća. Da bi se cilj ostvario, potreban je sustavan pristup

upravljanju ljudskim resursima u gospodarskom subjektu te korištenjem metoda kompenzacijskog menadžmenta

ostvariti najpravedniji sustav materijalnog i nematerijalnog nagrađivanja i kažnjavanja koji će dovesti

do pozitivne radne atmosfere u poduzeću u kojoj će se zaposlenici brzo i lako prilagođavati promjenama te

imati visok stupanj međusobne interakcije i kooperacije.

Istraživanje, koje se bavi analizom utjecaja troškova zaposlenika na poslovne rezultate poduzeća, podijeljeno

je u tri dijela. U prvom dijelu daje se kratki teoretski pregled važnosti kompenzacijskog menadžmenta u

upravljanju ljudima i postizanju efikasnosti u poslovanju, odnosno različitim mogućnostima kreiranja sustava

nagrađivanja i kažnjavanja u poduzeću koji imaju za cilj dostizanje u organizaciji optimalne atmosfere

kooperacije. U drugom dijelu rada prikazana je metodologija rada i objašnjeni podaci koji su korišteni za

istraživanje i analizu po poduzećima. Radi se o uzorku poduzeća iz Republike Hrvatske te njihovim statističkim

podacima o troškovima zaposlenika, prihodima te dobitku ili gubitku poduzeća za promatranu, 2008.

godinu. U trećem dijelu rada daje se analiza i interpretacija rezultata provedenih istraživanja koji prikazuju

utjecaj troškova po zaposleniku na prihode i poslovni rezultat poduzeća, također po zaposleniku.

Istraživanje je imalo za cilj testirati hipotezu da poduzeća s većim troškom po zaposleniku, odnosno, moglo

bi se reći, i s većim ulaganjem u zaposlenike, u prosjeku ostvaruju više prihode po zaposleniku i veći dobitak

po zaposleniku u svom poslovanju, odnosno imaju veću efikasnost te su poslovno uspješnija na tržištu. Iz

navedene hipoteze dade se proizvesti hipoteza da je kompenzacijski menadžment u upravljanju ljudskim

resursima od krucijalnog značaja za poslovanje gospodarskog subjekta te da je strateško planiranje ulaganja

i troškova po zaposleniku preduvjet konkurentnosti poduzeća, njegova razvoja i opstanka u sve zahtjevnijoj

tržišnoj utakmici.

kompenzacijski menadžment; ljudski resursi; troškovi zaposlenika; poslovni rezultat poduzeća; menadžment; prihodi poduzećaAutor: Željko Požega - ; Ekonomski fakultet u Osijeku Boris Crnković - ; Ekonomski fakultet u Osijeku

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados