Povezanost minor anomalija u shizofreniji i polimorfizama gena iz superobitelji fosfolipaza A2Report as inadecuate
Povezanost minor anomalija u shizofreniji i polimorfizama gena iz superobitelji fosfolipaza A2 - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.46 No.2 June 2010. -

Cilj: Neurorazvojna hipoteza shizofrenije implicira abnormalnu regulaciju metaboličke kaskade arahidonske kiseline AA, a minor anomalije MA navode se kao potencijalni markeri abnormalnog razvoja mozga. U radu je istražena moguća povezanost varijacija u trima genima iz superobitelji fosfolipaza PLA2 čiji su produkti uključeni u signalni put AA s pojavom MA glave i lica u shizofrenih bolesnika. Metode: U istraživanje su uključena 63 ispitanika 32 žene i 31 muškarac Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka s potvrđenom dijagnozom shizofrenije prema DMS-IV kriterijima. Procijenjeno je 30 varijabli koje opisuju varijacije lica, očiju, nosa, usnica, nepca, jezika i ušiju, te određen ukupan broj MA u svakog ispitanika. Polimorfi zme gena PLA2G4A rs10798059, G-A ili BanI polimorfi zam, PLA2G6A rs4375, C-T i PLA2G4C rs1549637, A-T analizirali smo PCRRFLP metodom. Rezultati : Pronađena je stati sti čki značajna povezanost između zbroja MA i PLA2G4C genoti pa tauPLA2G4C = 0,214; P = 0,014 pri čemu je medijan zbroja MA bio najviši u TT homozigota i iznosio 13 raspon od 10 do 16. Također smo utvrdili stati sti čki rubno značajnu interakciju PLA2G4A i PLA2G6A genoti pova, pri čemu je najviši medijan zbroja MA nađen u

homozigota GG-CC 14; raspon od 10 do 22, odnosno u odsutnosti PLA2G4A-A ili PLA2G6A-T alela P = 0,058. Zaključak: Rezultati upućuju na moguću povezanost varijacija u genima uključenim u rani razvoj živčanog sustava s pojavom MA glave i lica u shizofrenih bolesnika.

gen PLA2G4A; gen PLA2G4C; gen PLA2G6A; genetički polimorfizmi; minor anomalije; shizofrenijaAuthor: Alena Buretić-Tomljanović - ; Zavod za biologiju i medicinsku genetiku, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrv

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents