Utjecaj indeksa tjelesne mase na parametre kvantitativnog ultrazvuka petne kosti u žena grada RijekeReportar como inadecuado
Utjecaj indeksa tjelesne mase na parametre kvantitativnog ultrazvuka petne kosti u žena grada Rijeke - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicina, Vol.46 No.2 June 2010. -

Cilj: Žene u menopauzi zbog nedostatka hormona estrogena izložene su ubrzanom gubitku koštane mase, što dovodi do bolesti koštanog defi cita kakva je osteoporoza. Smanjenju koštane mase u menopauzi mogu pridonijeti i neki drugi faktori rizika kao što su to nizak indeks tjelesne mase, neuravnotežena prehrana i tjelesna neakti vnost. Cilj ovoga rada bio je ispitati ako i u kojem opsegu, s obzirom na hormonski status, antropometrijski parametri i starosna

dob predviđaju vrijednosti parametara kvanti tati vnog ultrazvuka petne kosti u žena. Istraživanjem je obuhvaćeno 499 žena grada Rijeke. Metode: Periferna gustoća petne kosti mjerena je pomoću ultrazvučnog aparata Clinical Bone Sonometar Sahara Hologic Hologic Inc., Massachussets, SAD. Mjerenje je izvršeno u sjedećem stavu ispitanica, na konstantnom mjestu desno stopalo. Rezultati : Stati sti čkom obradom svih ispitanica utvrđeno je da prediktorske

varijable menopauza, starosna dob, antropometrijski parametri značajno predviđaju vrijednosti parametara kvanti tati vnog ultrazvuka petne kosti. U žena koje su više od 5 godina u menopauzi utvrđeno je da iste prediktorske varijable s izuzetkom menopauze statistički značajno predviđaju vrijednosti parametara kvantitativnog ultrazvuka petne kosti. Zaključak: U menopauzi izostaje povoljan utjecaj hormona na fiziološke procese u koštanom tkivu koji zbog

toga postaju katabolični. U takvim uvjeti ma posti gnuta tjelesna masa ostaje jedina rezerva koja čuva koštani sustav od bolesti koštanog defi cita kakve su osteoporoza i osteopenija.

indeks tjelesne mase; kvantitativni ultrazvuk; osteoporoza; petna kostAutor: Olga Cvijanović - ; Zavod za anatomiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska Sanja Zoričić Cvek - ; Za

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados