Kodeks učitelja zasnovan na Kantovom nauku o dužnostiReportar como inadecuado
Kodeks učitelja zasnovan na Kantovom nauku o dužnosti - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Methodical Review : journal of philosophy of education, Vol.16 No.1-2 March 2010. -

Eksplicitni učiteljski kodeks bitna je sastavnica profesije. Potrebno je ići za jedinstvenim kodeksom za hrvatske učitelje. Takav kodeks treba biti zasnovan na etičkim načelima, kratak, jasan i apstraktan. Jedino tako se može zaustaviti svojevrsna inflacija kodeksâ koja neće pomoći uspostavljanju profesionalne etike. U ovom radu dokazuje se da etičku osnovu učiteljskog kodeksa može pružiti etički nauk Immanuela Kanta. S tog stanovišta polazi se u analizu nekih postojećih etičkih kodeksa. Pokazalo se da analizirani etički kodeksi ne udovoljavaju kriterijima koji polaze od Kantove etike jer u njima prevladavaju imperativi spretnosti. Sokratova prisega H. von Hentiga najviše se približava ovim zahtjevima.

etika Immanuela Kanta; kategorički imperativ; imperativi spretnosti; osnovne dužnosti; dostojanstvo čovjeka; Sokratova prisegaAutor: Mladen Živković - ; Don Cvjetka Marasovića 6, Vis, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados