Tretman lirske pjesme: metodološka hibridnost i pjesnički kanonu Đurđevićevim Vitae illustrium RhacusinorumReportar como inadecuado
Tretman lirske pjesme: metodološka hibridnost i pjesnički kanonu Đurđevićevim Vitae illustrium Rhacusinorum - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Colloquia Maruliana

., Vol.19 No.19 April 2010. -

Ignjat Đurđević 1675-1737 autor je nedovršena bio-bibliografskog leksikona Vitae illustrium Rhacusinorum, prvog teksta te vrste koji uključuje i svjetovne autore i redovnike, odnosno svećenike. Sadržava natuknice o 105 dubrovačkih autora 15-17. stoljeća te citate iz 137 pjesničkih tekstova na latinskom, hrvatskom i talijanskom. Natuknice variraju opsegom ukupnog teksta te opsegom i žanrovskim repertoarom citiranih stihova ljubavna lirika, epitafi, enkomijastičko pjesništvo, koji se koriste kao izvor za biografske podatke. Citirane prigodnice otkrivaju versificiranu komunikaciju i komunikacijske krugove unutar dubrovačke književne scene i njezinu povezanost s talijanskim pjesnicima. Zahvaljujući velikoj količini navedenih stihova Đurđevićev je tekst moguće promatrati i kao svojevrsnu antologiju dubrovačke ‘biografske poezije’ i kao jednu od verzija fiksirana kanona novovjekovnog dubrovačkog pjesništva do početka 18. stoljeća.

Ignjat Đurđević; pjesnički kanon; novovjekovna dubrovačka lirika; bio-bibliografski leksikonAutor: Gorana Stepanić - ; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados