Strukturiranje polipropilenske matrice u kompozituReportar como inadecuado
Strukturiranje polipropilenske matrice u kompozitu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Polimeri : Plastics and Rubber Journal, Vol.30 No.4 April 2010. -

Binarni kompoziti izotaktnog polipropilena iPP s talkom i wollastonitom modificirani s različitim elastomerima: polistiren-bbutadien-b-stiren SBS, polistiren-b-etilen-co-propilen SEP,

polistiren-b-etilen-co-butilen-b-stiren SEBS, SEBS kopolimer cijepljen s maleinskim anhidridom SEBS-g-MA, etilen-propilen-dienski kaučuk EPDM i metalocenski kopolimeri polipropilena mEPR pri

definiranim različitim omjerima sadržaja proučavani su pomoću različitih mikroskopskih metoda optička, SEM, TEM, rendgenskom difrakcijom pri velikom kutu WAXD i diferencijalnom pretražnom kalorimetrijom DSC. Kompleksna istraživanja odnosa struktura-svojstvo uspoređivanjem ternarnih iPP kompozita sa sastavnim binarnim kompozitima i binarnim mješavinama pokazala su da različiti čimbenici djeluju na restrukturiranje kristalaste polipropilenske matrice tijekom kristalizacije i očvršćivanja solidifikacije tijekom priprave ploča izravnim prešanjem. Strukturna istraživanja usmjerena su na određivanja čimbenika koji utječu na rast kristalita i sferolita, faznu strukturu iPP kristalita, stupanj kristalnosti, orijentaciju čestica punila i iPP kristalita, faznu morfologiju čestica i sustava kompozita i sastavnih mješavina polipropilena. U međuigri ovih čimbenika koji sudjeluju u strukturiranju iPP matrice mogu se prepoznati slijedeći utjecajni faktori: i nukleacija sitnim dispergiranim česticama polimera i punila, ii orijentacija iPP kristalita i čestica punila, iii migracija-prijenos iPP lanaca iz otočića taljevine u rastuće lamele tijekom očvršćivanja, iv uklapanje enkapsulacija dispergiranih čestica i punila koja vodi do morfologije jezgra-ljuska, v steričkih faktora smetnji koje generiraju čestice punila i dispergirane čestice elastomera pri sferolitizaciji iPP matrice i vi moguća djelomična kokristalizacija u područjima iPP-metalocenski kopolimer polipropilena iPP-mEPR.

etilen-propilen-dienski kaučuk; fazna morfologija; kristalizacija; metalocenski kopolimeri propilena; morfologija jezgra-ljuska; orijentacija; polimerni kompoziti; polipropilen; sferolitizacija; stirenski blok kopolimeritalk; strukturiranje polimerne matrice; talk; wollastonitAutor: Ivan ŠMIT - ; Institut Ruđer Bošković, Zagreb Matjaž DENAC - ; University of Maribor, FEB Maribor, Institute of Technology,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados