Značenje seoskih utvrda uz mletačko-habsburšku granicu u ranom novom vijekuReportar como inadecuado
Značenje seoskih utvrda uz mletačko-habsburšku granicu u ranom novom vijeku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Historical contributions = Historische Beiträge, Vol.37 No.37 December 2009. -

Autori se u članku bave različitom ulogom seoskih utvrda u sjevernoj Istri u kontekstu različitih vojničkih zbivanja i uloge seoskog stanovništva u njima upad osmanskih pljačkaških skupina te Prvi i Drugi mletačko-austrijski rat. Predstavljene su različite funkcije pa i simbolične arhitektonski različito utvrđenih zgrada stražarskih kula,

zidina sa stražarskim kulama, utvrđene crkve i utvrđene kraške jame, a za usporedbu je uzeta i veća utvrda koja je postala sjedište feuda – Socerb i to i u doba spomenutih vojnih događaja i u mirnodopsko doba.

uloga seoskih utvrda; seoska vojska; simbolična vrijednost utvrda; Uskočki rat; Prvi mletačko-austrijski rat; sjeverna IstraAutor: Dragica Čeč - Darko Darovec -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados