KEMIZAM VODE RAZLIČITO GNOJENIH ŠARANSKIH RASTILIŠTAReportar como inadecuado
KEMIZAM VODE RAZLIČITO GNOJENIH ŠARANSKIH RASTILIŠTA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.55 No.3 October 1997. -

Istraživan je kemizam vode u šaranskim ribnjacima - rastilištima, pojedi- načne veličine 1 ha i dubine 1,5 m, te u ulaznoj vodi u ribnjake. U ribnjacima su se uzgajali 4O -dnevni šaranski mladunci, u gustoći nasada 3-dnevnih ličinki 1,000.000 ind˙ha-1, koji su se prihranjivali trouvitom i brašnom. U ribnjacima i u ulaznoj vodi istraženi su kemijski parametri: 02, C02, CaC03-, RC03-, potrošak KMn04, N02-, N03-, NR4+, ureja, PO43-, P205 i pH tablica 1. do 4Tijekom uzgojne sezone utvrđena su znatna variranja svih kemijskih parametara, ali unutar vrijednosti koje zadovoljavaju šaranske ribnjake.

PHimijenjena količina mineralnih gnojiva nije uzrokovala osobito izraženu eutrofizaciju vode u obrađenim ribnjacima. Određene razlike u količini pojedinih kemijskih pokazatelja u gnojenim varijantama ribnjaka u odnosu na negnojenu varijantu nisu bile signifikantne P>O,05, osim za vrijednost pH koja se signifikantno povećala - gnojenim varijantama PAutor: K. Fašaić - B. Stojić - Lj. Debeljak - V. Gačić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados