Povijesni pregled uporabe magnetskoga kompasa, osnovni princip rada elektroničkoga kompasa i autonavigacijeReportar como inadecuado
Povijesni pregled uporabe magnetskoga kompasa, osnovni princip rada elektroničkoga kompasa i autonavigacije - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Geodetski list, Vol.63 86 No.2 June 2009. -

U članku je dan povijesni pregled širenja znanja o magnetskim kompasima i njihova primjena u geodeziji, rudarskim mjerenjima i navigaciji na moru. Osim toga opisan je princip rada elektroničkoga kompasa, koji radi na principu magnetskog otpora ili Hallova efekta. Zatim je pojašnjen utjecaj magnetske indukcije izazvane Zemljinim magnetskim poljem u fizičkom tijelu automobila i način njegova kompenziranja. Na kraju je opisana integracija GPS-prijamnika, elektroničkoga kompasa i brojača okreta kotača automobila u suvremenoj navigaciji u automobilima.

magnetizam; geomagnetizam; magnetska deklinacija i inklinacija; magnetski kompas; elektronički kompas; digitalni kompas; magnetski senzor; utjecaj broda na magnetski kompas; magnetski otpor; Hallov efekt; utjecaj automobila na elektronički kompas; navigacAutor: Miljenko Solarić - ; Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Nikola Solarić - ; Geodetski fakultet Sveuči

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados