Novi Rimland kao kontinuitet starog RimlandaReportar como inadecuado
Novi Rimland kao kontinuitet starog Rimlanda - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

U članku se razglaba odnos starog i Novog Rimlanda s tezom da postoje promjene i dopune, ali koje samo naglašavaju izvorne ideje koje datiraju još od početka 20. st. Uvodno se upozorava na geopolitičke osnove konferencije u Bandungu 1955 i pokreta nesvrstanosti od 1961. god., kada su neke geopolitičke zasade dobile političko značenje. Za razumijevanje čitavog problema potrebno je prije svega osvrnuti se na staro Srce zemlje u novim uvjetima teritorijalnog smanjenja tog prostora, a sve u kontekstu odnosa kopnene i maritimne moći, ali s istim starim – novim značenjem. Zatim se analizira Novi Rimland s aspekta broja stanovnika, energenata, novih elemenata snage i islama. Posebno se uočava da glavne sile Rubne zemlje nemaju teritorijalnih ambicija. U odnosima H – R važan je problem mogućnost pristupa Srcu zemlje kroz zonu Rubne zemlje pri čemu se odbacuju ideje o Hrvatskoj kao vratima za ulazak na azijsko kopno. Na kraju analiziraju se primarni i sekundarni rimlandski problemi u Europi i Aziji i ukazuje na novu ulogu azijskog Balkana u proširenom Rimlandu i posebno se analizira važnost geopolitičkog položaja Afganistana.

Rimland; Heartland; Novi Rimland; Afganistan; Iran; Ruska Federacija; azijski Balkan; globalna geostrategija; islam; nuklearne sileAutor: Radovan Pavić -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados