Novo upravljanje javnog sektora i elementi e-upravljanja u SlovenijiReport as inadecuate
Novo upravljanje javnog sektora i elementi e-upravljanja u Sloveniji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annals of the Croatian Political Science Association : political science journal, Vol.3. No.1. May 2007. -

U članku se razmatraju značajke e-upravljanja i e-komuniciranja, kao važnih elemenata novog upravljanja javnim sektorom. Autor ističe da je jedno od najvažnijih načela novog upravljanja javnim usmjerenost prema korisniku. Tim se načelom osigurava pomak od Weberovog tipa birokratske uprave, ograničene na hijerarhijske postupke, k fl eksibilnoj, i korisnicima građanima bliskoj i susretljivoj javnoj upravi. Nakon toga autor razmatra rezultate istraživanja e-komuniciranja slovenske javne uprave s građanima, promatrajući slanje elektronskih poruka pitanja građana na opću elektronsku adresu upravne institucije. U samom istraživanju, elektronska poruka bila je poslana najvažnijim institucijama javne uprave i državnim institucijama. Na osnovi rezultata istraživanja autor zaključuje da je Slovenija uspjela postići neke osnovne elemente neophodne za razvoj elektronskog upravljanja, te elektronske komunikacije između građana i državne uprave. No, autor zaključuje da je u Sloveniji neophodna dodatna reforma javne uprave u smislu njezine informatizacije, koja će stimulirati promjene u upravnoj kulturi službenika i povećanje njihove spremnosti za rad u fl eksibilnoj radnoj okolini.

upravljanje javnim sektorom; e-upravljanje u Sloveniji; e-komuniciranje u Sloveniji; javni menadžmentAuthor: Uroš Pinterič -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents