Geomorfološka obilježja korita rijeke Drave i njenog poloja u širem području naselja KrižnicaReportar como inadecuado
Geomorfološka obilježja korita rijeke Drave i njenog poloja u širem području naselja Križnica - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.70. No.2. December 2008. -

Razglobiti će se geomorfološke osobine i razvoj korita Drave 108-115 km od ušća i njenog poloja. Naglasak u radu će biti na morfogenezi poloja i korita tijekom posljednja dva stoljeća, kada su izvršeni najznačajniji regulacijski i melioracijski radovi. Uz mlađe tektonske pokrete, ragulacijski i melioracijski radovi su imali velikog utjecaja na izmjenu intenziteta erozijskih i akumulacijskih procesa i na oblikovanje uzdužnog i poprečnog profila vodotoka, te reljefa poloja.

meandriranje; regulacija rijeka; poloj; Drava; geomorfologijaAutor: Andrija Bognar - ; prof. u miru, Geografski odsjek PMF-a, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados