KOLIKO JE AKUZATIV MJERE OKAMENJEN - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009.Reportar como inadecuado
KOLIKO JE AKUZATIV MJERE OKAMENJEN - Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Rasprave: Časopis Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, Vol.34 No.1 April 2009. -

U radu će biti riječi o imenicama koje označuju mjeru i koje se redovito pojavljuju u akuzativu iako bi sintaktički na tome mjestu trebao doći koji drugi oblik. Učestalom upotrebom u akuzativnome obliku te imenice gube svoje osnovno morfološko obilježje – promjenjivost, a time i svoju nedvojbenu pripadnost imenicama kao vrsti riječi i nameću pitanje kako ih obraditi u rječniku.

okamenjeni akuzativ; izražavanje mjere; imenice; prilozi; brojevi; kvantifikatori; leksikografska obradaAutor: Ivana Matas Ivanković - orcid.org-0000-0002-9796-8346 ; Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados