Korupcija u javnoj upravi - Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004.Reportar como inadecuado
Korupcija u javnoj upravi - Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. -

Korupcija je slo¾ena dru¹tvena pojava s dalekose¾nim negativnim posljedicama, a pogaða kako tranzicijske, tako i razvijene zemlje. U okviru javne uprave definiramo ju kao svako odstupanje od naèela jednakosti u odnosu javnih slu¾benika prema graðanima. U

Hrvatskoj se jo¹ uvijek nedovoljno bavi problemom korupcije, a taj predstavlja jednu od znaèajnijih prepreka koje treba svladati na putu prema Europskoj uniji. Korupcija se te¹ko dokazuje, a da bi se sprijeèila potreban je anga¾man svih segmenata dru¹tva - vlade,

civilnih udruga i osobito samih graðana. Sintetizirajuæi kaznenopravni i sociolo¹ki aspekt korupcije, autorica nastoji prikazati dana¹nje stanje u javnoj upravi u Hrvatskoj. Rad zapoèinje

definiranjem pojma i razlièitih oblika korupcije, nakon èega ispituje uzroke te pojave, te se zatim osvræe na meðunarodne mehanizme otkrivanja i suzbijanja korupcije. Na kraju rada autorica se bavi potrebom reforme javne uprave u Hrvatskoj.

korupcija; uzroci korupcije; meðunarodno suzbijanje korupcije; reforma javne upraveAutor: Tena Tarle - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados