Povrede načela savjesnosti i poštenja u obveznom odnosu i njihova utuživostReportar como inadecuado
Povrede načela savjesnosti i poštenja u obveznom odnosu i njihova utuživost - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Lawyer, Vol.38 No.79 December 2004. -

U ovom radu autor* izla¾e zakonito ureðenje naèela savjesnosti i po¹tenja te teorijsku razradu ovog naèela i ostvarenje ovog naèela u ostvarivanju prava i du¾nosti ugovornih strana u dvostranom ili vi¹estranom obveznom odnosu. Autor posebno izla¾e u praksi

moguæe sadr¾aje i oblike povrede naèela savjesnosti i po¹tenja, nagla¹ava pravnu prirodu odredbe èl. 12 ZOO-a i utu¾ivost tih povreda pred nadle¾nim sudom. Autor se, isto tako,

osvræe na Nacrt Prijedloga novog Zakona o obveznim odnosima i prijedlog novog ureðenja naèela savjesnosti i po¹tenja. Na kraju rada autor donosi nekoliko sudskih odluka u svezi povreda naèela savjesnosti i po¹tenja, usporeðuje ovo naèelo s pravièno¹æu i trust-om u engleskom pravu i, ujedno, donosi zakljuèak.

obvezni odnos; savjesnost; po¹tenje; sudska praksaAutor: Tomislav Mirosavljević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados