Društvene vrednote i religioznost - Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009.Reportar como inadecuado
Društvene vrednote i religioznost - Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Sociology and Space, Vol.43 No.4 170 March 2009. -

U članku se ispituje prihvaćenost društvenih vrednota, bitnih za globalni proces modernizacije i postmodernizacije, te utjecaj religioznosti na prihvaćanje rečenih vrednota. Članak je proizišao iz

raščlambe rezultata iskustvenoga sociologijskog istraživanja provedena 1999. na reprezentativnom - stratificiranom, proporcionalnom i zonskom -uzorku veličine 705 punoljetnih stanovnika Zagreba i Zagrebačke županije u projektu Religijske promjene i vrijednosti u bruatskom društvu. Društvene i religijske promjene u hrvatskom društvu ispituje se u kontekstu procesa tranzicije iz predmodernog društva u moderno društvo. Struktura

vrijednosne orijentacije bitno određuje njegovu sliku u tome procesu.

Ta je struktura diferencirana statusom pojedinih vrednota i njihovim

značenjem za cjelovitu sliku društva u promijenjenoj društvenoj paradigmi. Najviše prihvaćene vrednote nose u sebi univerzalno značenje i pokazuju se dublje uronjenima u svijest, jer čine bit integriteta čovjeka kao čovjeka: pokazuju snažnu interioriziranu

moralnu svijest, što se može smatrati značajnim nalazom za vrijednosnu strukturu društva. Kad je riječ o dimenziji religioznosti u

ispitivanju vrednota, nalazi pokazuju da ova dimenzija ne utječe značajno na prihvaćanje ili odbijanje ponuđenih vrednota. To može upućivati na zaključak da društvene vrednote, označene bitnima za

konstituciju mreže vrednota u procesu modernizacije i postmodernizacije, nose u sebi slojeve univerzalnog značenja za čovjeka: sadržane su u velikim svjetskim religijama, te su po značenju etičkih vrijednosti sukladne. Vrijednosti su ispitivane metodama rangova prihvačenosti, faktorskom analizom i analizom

indeksa te s pet nezavisnih varijabla, pomoću analize varijance i

multiple regresijske analize.

vrijednosti; religioznost; modernizacija; postmodernizacija; nova društvena paradigma; društvene vrednote; demokracija; hrvatsko društvo; tranzicijaAutor: Mladen Labus - ; Institut za društvena istraživanja u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados