Utjecaj PCR inhibitora na molekularnu dijagnostiku pneumokokne pneumonijeReport as inadecuate
Utjecaj PCR inhibitora na molekularnu dijagnostiku pneumokokne pneumonije - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Medicina, Vol.44 No.3-4 December 2008. -

Cilj: Utvrditi utjecaj inhibitora prisutnih u uzorcima krvi i njenih frakcija te u uzorcima iz respiratornog sustava na rezultate PCR-a za Streptococcus pneumoniae u bolesnika s izvanbolničkom pneumonijom.

Ispitanici i metode: U istraživanje je bilo uključeno 80 ispitanika s izvanbolničkom pneumonijom u kojih je, osim konvencionalnih mikrobioloških pretraga, napravljena i lančana reakcija polimeraze engl. polymerase chain reaction, PCR za fragment gena pneumolizina na uzorcima seruma N=77 i bronhoalveolarnih ispiraka BAL N=19. U uzorcima je utvrđivana prisutnost PCR inhibitora, a za njihovo uklanjanje korišteno je razrjeđivanje uzoraka.

Rezultati: Primijenjenim mikrobiološkim metodama S. pneumoniae dokazan je kod ukupno 25 31,3 % ispitanika s izvanbolničkom pneumonijom. PCR rezultati u svih 77 uzoraka seruma bili su negativni, a prisutnost PCR inhibitora utvrđena je u jednom uzorku seruma. PCR je u uzorcima BAL-a bio pozitivan kod tri ispitanika, a inhibitori nisu utvrđeni niti u jednom uzorku BAL-a.

Rasprava: Pri planiranju i izvođenju PCR-a na kliničkim uzorcima treba misliti na moguću prisutnost PCR inhibitora koji mogu biti uzrok lažno-negativnih rezultata. Određenim postupcima PCR inhibitori mogu se ukloniti iz kliničkih uzoraka ili se njihovo djelovanje može umanjiti metoda izolacije DNA, optimizacija uvjeta umnažanja, razrjeđivanje uzoraka. Prisutnost inhibitora u uzorku može se utvrditi dodavanjem interne kontrole u svaki uzorak ili pomoću spikinga.

Zaključak: S obzirom na to da je u ovom istraživanju prisutnost inhibitora utvrđena samo u jednom uzorku seruma, može se zaključiti da PCR inhibitori u uzorcima seruma i BAL-a ne utječu na rezultate PCR-a za S. pneumoniae u bolesnika s izvanbolničkom pneumonijom.

bronhoalveolarni ispirak BAL; inhibicija; izvanbolnička pneumonija; krv; PCRAuthor: Ivana Mareković - ; Klinika za plućne bolesti Jordanovac, Zagreb, Hrvatska Vanda Plečko - ; Klinički zavod za kliničku i mol

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents