PODLOŽNOST VRŠNJAČKOM PRITISKU KOD ADOLESCENATA – IZAZOVI DEFINIRANJA I MJERENJAReport as inadecuate
PODLOŽNOST VRŠNJAČKOM PRITISKU KOD ADOLESCENATA – IZAZOVI DEFINIRANJA I MJERENJA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Annual of social work, Vol.15 No.3 December 2008. -

Cilj ovog rada bio je konstruirati višedimenzionalnu skalu podložnosti vršnjačkom pritisku te utvrditi razlikuje li konstruirana skala adolescente s obzirom na spol i razred.

U istraživanju je sudjelovalo 217 učenika prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola u Zagrebu. Uzorak čini 66% djevojčica i 34% dječaka u dobi od 15 do 18 godina starosti.

Područja vršnjačkog pritiska i skupina potencijalnih čestica za skalu definirani su na temelju Brownove i Clasenove 1985. konceptualizacije vršnjačkog pritiska prema kojoj se vršnjački pritisak javlja u pet područja života adolescenata te razultata fokusnih grupa s adolescentima. Redukcija čestica provedena je s obzirom na raspršenja rezultata za svaku česticu, rezultate faktorskih analiza za svako od pet područja vršnjačkog pritiska, korelacije među česticama i korelacije čestica s ukupnim rezultatom te rezultata faktorske analize cijele skale.

Konstruirana skala podložnosti vršnjačkom pritisku sastoji se od 22 čestice koje se raspoređuju u pet faktora 1. odnosi s vršnjacima, 2. fizički izgled, 3. odnosi s roditeljima, 4. rizična ponašanja i 5. ponašanje u školi te se može zaključiti kako pokazuje zadovoljavajuću faktorsku strukturu i unutarnju konzistenciju. Rezultati ovog istraživanja pokazali su kako su dječaci, u odnosu na djevojčice, podložniji vršnjačkom pritisku u području rizičnih ponašanja, no nema razlike u podložnosti vršnjačkom pritisku s obzirom na razred koji adolescenti pohađaju.

adolescenti; utjecaj vršnjaka; vršnjački pritisak; rizična ponašanjaAuthor: Marija Lebedina-Manzoni - ; Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska Martina Lotar - ; Ed

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents