Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kultureReport as inadecuate
Struktura i razvoj 161 godinu stare smrekove kulture - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.130 No.5-6 June 2006. -

Na trajnoj pokusnoj plohi osnovanoj 1956. godine u 113-godišnjoj kulturi smreke na području Šumarije -Delnice-, G. j. -Delnice-, predjel -Velika Rebar–Sović laz-, praćen je razvoj strukture te obnove sastojine tijekom pet sukcesivnih izmjera 1956, 1957, 1962, 1994. i 2004. Ploha graniči s prirodnom šumom bukve i jele Omphalodo-Fagetum Marinček et al. 1992 na dolomitu. Neposredna blizina te sastojine odrazila se na povratak bukve, javora, jele i ostalih vrsta drveća i grmlja na svoje prvotno stanište koje je čovjek pretvorio u sjenokošu – laz te prije 161. godinu u kulturu smreke.

Na temelju dosadašnjih izmjera razvidno je kako se sastojina sastoji od tri dijela. Dominantni sloj čine posađena stabla smreke, čija je distribucija broja stabala zvonolika s postupnim pomicanjem distribucije u desno, koja postaje razvučenija i spljoštenija. Drugi dio sastojine, podstojni sloj, čini prirodnim putem urasla bukva s pokojim gorskim javorom s izrazito padajućom distribucijom broja stabala. Prirodno urasla jela čini potisnuti dio sastojine, obzirom na male dimenzije i zastupljenost s padajućom distribucijom broja stabala.

Izmjera mladog naraštaja ukazuje kako se brojno stanje pomlatka jele u deset godina 1994–2004 povećalo skoro 100 % sa 4700 na 8950 jedinki po ha, ali niti jedna nije svojom visinom prerasla 30 cm. Brojno stanje mladika bukve je nedostatno 1250 jedinki 1994. godine, a 2004. godine 950 jedinki po ha, a kvaliteta izrazito loša. Javor se u razvojnom stadiju pomlatka i mladika javio obilnije, ali zbog prevelike zastrtosti tla krošnjama smreke i bukve od 88 % te obgrizanja divljači ne osigurava kvalitetnu obnovu.

Kultura smreke razvila se na matičnoj podlozi dolomita te na tri glavna tipa tla. Luvisoli se javljaju pretežno u vrtačama zastupljenost 20 %, dok se rendzine zastupljenost 30 % i smeđa tla na dolomitu zastupljenost 50 % nalaze na strmijim stranama te na hrptovima. Dobiveni rezultati kemijskih i fizikalnih analiza upućuju kako su tla iz prirodne jelovo-bukove sastojine i livade bogatija hranjivima i humusom od tla iz smrekove kulture.

Buduća istraživanja treba usmjeriti u dva usporedna smjera i to praćenjem prirodnog tijeka razvoja smrekove kulture te praćenjem uspjeha obnove primjenom kombiniranih metoda odnove na malim površinama grupe ili skupine i razvoju ovih sastojina u pravcu bukovo-jelovih sastojina.

bukva; jela; mladi naraštaj; pedološke analize; prirodna obnova; smreka; struktura sastojine; zastrtostAuthor: Tomislav Dubravac - ; Šumarski institut Jastrebarsko Vlado Krejči - ; Zagreb Boris Vrbek - ; Šumarski institut Jastrebarsko

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents