Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959 u gorju sjeverozapadne HrvatskeReport as inadecuate
Seslerio sadlerianae-Ostryetum Cerovečki ass. nov. Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959 u gorju sjeverozapadne Hrvatske - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of the Forestry Society of Croatia = Zeitschrift des Kroatischen Forstvereins = Revue de la Societe forestiere Croate, Vol.130 No.5-6 June 2006. -

Asocijacija Seslerio sadlerianae-Ostryetum je reliktna šumska zajednica sjeverozapadne Hrvatske. Nastava vrlo strme, teško pristupačne, gotovo vrletne položaje na plitkim ili srednje dubokim skeletnim tlima rendzinama povrh dolomitne litološke podloge ili dolomitiziranih vapnenaca. To su izrazito svijetle šume, rijetkog sklopa u kojima znatan dio florističkog sastava uz vrste kserotermnih bjelogoričnih šuma reda Quercetalia pubescentis-petraeae Br.-Bl. 1932, čine vrste borovih šuma razreda Erico-Pinetea Ht. 1959, kao i vrste kserotermnih livada razreda Festuco-Brometea Br.-Bl. et Tx. 1943. Asocijacija, nastava ekstremno nepovoljna staništa za razvoj šumske vegetacije, te ima isključivo zaštitnu funkciju protiv erozije, a održava se kao trajni stadij. Iako su te šume bez značenja u šumsko-gospodarskom smislu u pogledu razumijevanja recentne kserotermne vegetacije bjelogoričnih šuma sjeverozapadne Hrvatske, njihovo poznavanje je izuzetno važno. Ovisno o izloženosti as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum progresivnom sukcesijom razvija se u as. Querco-Ostryetum carpinifoliae Ht. 1938 ili u as. Ostryo-Fagetum M. Wraber ex Trinajstić 1972.

S obzirom na sinsustavni položaj šume as. Seslerio sadlerianae-Ostryetum podredili smo svezi Ostryo-Carpinion orientalis Ht. 1959 i redu Quercetalia pubescentis-petraeae te razredu Querco-Fagetea Br.-Bl. et Vlieger 1937.

as Seslerio sadlerianae-Ostryetum; sjeverozapadna Hrvatska; Vegetacija HrvatskeAuthor: Zdravko Cerovečki - ; Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents