Ekonomsko i pastoralno vijeće - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.1 August 2000.Report as inadecuate
Ekonomsko i pastoralno vijeće - Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.1 August 2000. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Ephemerides theologicae Zagrabienses, Vol.70 No.1 August 2000. -

Autor polazi od činjenice da je II. vatikanski sabor naglasio važnost suradnje između svih vjernika u izgradnji Crkve. Ta se suradnja ostvaruje, među ostalim, i kroz djelovanje dvaju vijeća: ekonomsko i pastoralno. Izvori su mu dokumenti II. vatikanskog sabora, M. P. Ecclesiae Sanctae, Direktorij za pastoralnu službu biskupa Ecclesiae imago, Okružnica Kongregacije za kler Omnes chrisifideles, a posebnu težinu pridaje odredbama Zakonika kanonskoga prava o spomenutim vijećima.

Spasenjsko se poslanje čitavog Božjeg naroda u kojem vjernici imaju svoj dio odgovornosti, prema svojem položaju u Crkvi, ne smije ograničiti isključivo na poslanje posvećenih pastira ili crkvene hijerarhije, nego ono sa sobom donosi suradnju svih vjernika. Članak ima dva dijela: u prvom se govori o vijećima na razini biskupije, a u drugom o vijećima na razini župe.

dijecezanski biskup; župnik; biskupija; župa; pastoralno vijeće; ekonomsko vijeće; savjetodavni glas; odlučujući glasAuthor: Nikola ŠKALABRIN - ; Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Đakovo, Hrvats

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents